Uniwersytet Trzeciego Wieku

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Malborku powstał w 2004 roku w Miejskim Domu Kultury i kontynuuje swoja działalność nieprzerwanie do dzisiaj. Założycielem i koordynatorem działalności U3W jest Teresa Żelazo. Zainteresowanie ofertą kierowaną przez Malborskie Centrum Kultury i Edukacji do malborskich seniorów nieustannie rośnie – w pierwszym roku działalności na listy słuchaczy zapisało się 60 osób – dzisiaj jest to ponad 300 słuchaczy!
U3W jest ofertą zajęć edukacyjnych, rehabilitacyjnych, artystycznych, kulturalnych a także turystycznych i spotkań towarzyskich dla osób w wieku 55+. Poza ofertą zajęć stałych, cotygodniowych, każdego miesiąca słuchacze otrzymują INFORMATOR z ofertą na kolejny miesiąc. Znajduje się tam informacja o tematach wykładów, proponowane wyjazdy do teatrów, filharmonii, czasem zabawy i pikniki czy wyjazdy studyjne, czyli spotkania z innymi grupami seniorów.
Biuro U3W mieści się w Szkole Łacińskiej, ul. Stare Miasto 42 ( I piętro) w Malborku.

RADA SŁUCHACZY (założona w 2014 roku): Danuta Nowakowska – przewodnicząca ; Grażyna Frygier – skarbnik ; oraz Andrzej Wójcicki, Renata Ewiak, Krystyna Kowalska, Jerzy Jóźwiak, Jerzy Ruszkowski, Ewa Ruszkowska, Wanda Dziedzic

1. Wpisowe ( dla nowych słuchaczy U3W ) ………………..………… 50 zł
2. Opłata semestralna ( za czas od 1.X.2018 – 31.I.2019 ) ……. 40 zł
3. Opłata semestralna ( za czas od 1.II 2019 – 30.VIII.2019 ) … 40 zł

Opłaty za zajęcia zostaną podane w późniejszym czasie.

PONIEDZIAŁEK
  9.00 – 10.00 Grupa turystyki wyjazdowej – A. Wójcicki (ratusz)  
  9.00 – 11.00 J. angielski –M. Bartoszewicz – Klucha (ratusz) gr. zaaw.
11.10 – 13.10 J .angielski – M. Bartoszewicz – Klucha (ratusz) gr. Średnia
11.00 – 13.00 Grupa wokalna – D.Pozorska ( szk.łac. II pietro)
13.15 – 14.15 J. niemiecki – J. Konarska (ratusz) gr.1
14.15 – 15.15 J. niemiecki – J. Konarska (ratusz) gr.2
13.00 – 14.00 Komputerowe ABC – A.Kopij ( szk.łac I piętro)
14.30 – 15.30 Komputerowe ABC – A.Kopij (szk.łac. I piętro)
17.30 – 19.30 Rysunek – J.Budzyńska ( sz.łac. skansen) bilet 12zł

WTOREK
9.00 – 10.00 Gimnastyka z Beti (sala ul. Nowowiejskiego, bilet 8 zł)
9.00 – 12.00 Kurs komputerowy , grupa A – ( ratusz)
12.00 – 15.00 Kurs komputerowy, grupa B – ( ratusz)
10.00 – 11.00 J. rosyjski – W. Równicka ( ratusz)
12.15 – 13.15 Pilates (choreoterapia) – A. Osmołowski (szk.łac.IIp)
17.00 – 19.00 Makrama (szk.łac skansen)
ŚRODA       
9.30 – 10.30 Joga – A. Gross (ratusz)
12.30 – 13.30 Warsztaty edukacji obywatelskiej – T. Żelazo (szk.łac I p.)
16.00 – 19.00  WYKŁADY – Szkoła Łacińska, Stare Miasto 42 -II piętro

CZWARTEK
  9.00 – 10.00 Warsztat pamięci – T. Zamojska (ratusz)  w pierwszy czwartek miesiąca
10.00 – 12.00 Brydż – M. Chrząszcz (ratusz)
11.00 – 13.00 Zajęcia foto – B .Jeromin . zajęcia co dwa tygodnie
13.35 – 14.20 Gimnastyka w wodzie – B. Lipecka, basen -bilet 10zł

PIĄTEK      
9.00 – 11.00 J.angielski – M.Bartoszewicz-Klucha (ratusz)  gr.zaaw.
11.10 – 13.10 J.angielski – M.Bartoszewicz-Klucha (ratusz)  gr.średn.
10.30 12.00 Muzealia – K.Januszkiewicz ( zbiórka przy kasach Muzeum Zamk.)
9.00 – 12.00 – Kurs komputerowy, gr. A – Krzysztof (ratusz)
12.00 – 15.00 – Kurs komputerowy, gr. B ( ratusz) 

Regulamin Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Malborku (aktualizacja 03.09.2019)

ZAGADNIENIA OGÓLNE
•  U3W jest sekcją i działa w strukturach Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji.
•  U3W jest powołany do aktywizacji w zakresie edukacji, kultury, rekreacji i turystyki osób w wieku 55+, bez względu na miejsce zamieszkania.
• Cele realizowane są poprzez udział słuchaczy w wykładach, zajęciach stałych, warsztatach, wyjazdach i spotkaniach studyjnych, oraz innych formach działalności w danym Roku Akademickim.
• Słuchaczem U3W może zostać każda osoba, która ukończyła 55 lat, bez względu na poziom wykształcenia i niezależnie od statusu zawodowego (pracujący, niepracujący), wyrażająca chęć poszerzenia swojej wiedzy i podnoszenia umiejętności oraz aktywnego spędzania wolnego czasu. Dopuszcza się uczestniczenie w zajęciach U3W osób spoza Malborka.
• Każdy Rok Akademicki podzielony jest na dwa semestry: I- październik-styczeń; II-luty-maj.
ZAPISY I OPŁATY
• Zapisy na listę słuchaczy dokonywane są w podanych każdorazowo do wiadomości publicznej okresach : we wrześniu ( I semestr ) i w styczniu (II semestr)
•  Nowy słuchacz U3W dokonuje  w kasie MCKiE wpłaty jednorazowego wpisowego oraz wypełnia formularz RODO.
•  Uczestnicy zajęć są również zobowiązani do uiszczenia opłaty semestralnej – osobno za semestr zimowy i osobno za semestr letni. Możliwe jest uczestniczenie w zajęciach w jednym tylko semestrze roku akademickiego.
•  Za wybrane przez uczestnika zajęcia objęte odrębnym cennikiem opłat i podawanym do wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie MCKiE, należy uiszczać opłaty w kasie MCKiE. Ze względu na kwestie organizacyjne, liczba miejsc dla uczestników różnych zajęć może się różnić i jest ograniczona. O możliwości uczestniczenia w wybranych zajęciach decyduje kolejność dokonywania wpłat.
• Wymienione wyżej opłaty,środki z dotacji MCKiE oraz pozyskane darowizny i dofinansowania – stanowią łącznie budżet U3W, z którego pokrywane są bieżące wydatki związane z działalnością U3W.
• Dopuszczalne jest organizowanie przez koordynatora i Radę Słuchaczy U3W w okresie przerw międzysemestralnych, wakacyjnych,  w weekendy, a także w toku roku akademickiego zajęć specjalnych (dodatkowych) dla słuchaczy U3W (np. wyjazdów do kina, teatru, wyjazdów krajoznawczych).
• Każdorazowo organizacja wymienionych powyżej zajęć dodatkowych, musi być konsultowana z Koordynatorem U3W i z Dyrektorem MCKiE, a pod jego nieobecność, ze wskazaną przez niego osobą. Informacja w tej sprawie, jej kosztorys i informacja o źródłach finansowania przedsięwzięcia po konsultacji pzedkładana jest do realizacji W innym przypadku  i bez akceptacji dyrektora MCKiE, podobne inicjatywy traktowane będą jako prywatne przedsięwzięcia słuchaczy U3W, które nie mogą powodować skutków finansowych dla MCKiE.
ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚCI U3W
• Bieżącą działalnością kieruje Koordynator U3W, który- obok Dyrektora MCKiE- reprezentuje U3W na zewnątrz i składa dyrektorowi Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji pisemne sprawozdanie z rocznej działalności .
• Przedstawicielem słuchaczy jest  Rada Słuchaczy, powołana przez słuchaczy U3W i koordynatora spośród słuchaczy U3W na Spotkaniu Organizacyjnym słuchaczy .
•  Rada Słuchaczy wspiera pracę koordynatora U3W.
PRZEPISY KOŃCOWE
•  Od Słuchaczy U3W wymaga się:
a – aktywnego uczestnictwa w zajęciach
b – punktualności i przygotowywania się do zajęć
c – pomagania innym słuchaczom
d – wcześniejszego informowania o dłuższej nieobecności na zajęciach.
• Uczestnicy zajęć U3W są zobowiązani do przestrzegania przepisów bhp i ppoż obowiązujących w budynkach użyteczności publicznej.
• Słuchacz U3W może być skreślony z listy słuchaczy na swój pisemny wniosek lub w przypadku rażącego naruszenia zasad kultury relacji międzyludzkich w stosunku do innych słuchaczy, pracowników MCKiE, instruktorów i innych osób współpracujących. W przypadku skreślenia słuchacza z listy zwrot opłat nie przysługuje.

Teresa Żelazo

Koordynator Uniwersytetu 3 Wieku