ABC AKTYWNEGO SENIORA!

JAZDA NA ROWERZE To doskonała propozycja dla kogoś, kto po długiej przerwie chce poprawić swoją sprawność fizyczną. Jazda na rowerze daje dużo przyjemności. – zwiększa wydolność organizmu–  poprawia ruchomość stawów–…

Galeria seniora

Alicja Dadej – słuchaczka U3W. Z wykształcenia farmaceutka. Wyszywaniem ,,zaraziła” ją mama. Jej pierwszy obraz powstał w latach 70-tych. W sumie powstało ich przeszło 300 ! Mają różne formaty i…

ABC AKTYWNEGO SENIORA!

ABC zdrowej diety aktywnego seniora.Dieta 60-latka…Jak dobrać jadłospis, aby wraz z wiekiem nie przybierać na wadze ? Poznaj zasady zdrowego odżywiania!

Galeria Seniora

Zapraszamy do internetowej Galerii Seniora. Prezentujemy fotografie „Architektura Malborka” wykonane przez uczestników zajęć fotograficznych U3W od lutego 2020 roku. Kolejna wystawa fotografii w Galerii Seniora, to „Najstarszy portret w rodzinnym…

ABC dla seniora

to cykl informacji i ćwiczeń, które będziemy szerzej prezentować każdego tygodnia na facebooku MCKiE oraz na stronie MCKiE U3W – https://kultura.malbork.pl/mckie/u3w/

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Malborku powstał w 2004 roku w Miejskim Domu Kultury i kontynuuje swoja działalność nieprzerwanie do dzisiaj. Założycielem i koordynatorem działalności U3W jest Teresa Żelazo. Zainteresowanie ofertą kierowaną przez Malborskie Centrum Kultury i Edukacji do malborskich seniorów nieustannie rośnie – w pierwszym roku działalności na listy słuchaczy zapisało się 60 osób – dzisiaj jest to ponad 300 słuchaczy!
U3W jest ofertą zajęć edukacyjnych, rehabilitacyjnych, artystycznych, kulturalnych a także turystycznych i spotkań towarzyskich dla osób w wieku 55+. Poza ofertą zajęć stałych, cotygodniowych, każdego miesiąca słuchacze otrzymują INFORMATOR z ofertą na kolejny miesiąc. Znajduje się tam informacja o tematach wykładów, proponowane wyjazdy do teatrów, filharmonii, czasem zabawy i pikniki czy wyjazdy studyjne, czyli spotkania z innymi grupami seniorów.
Biuro U3W mieści się w Szkole Łacińskiej, ul. Stare Miasto 42 ( I piętro) w Malborku.

RADA SŁUCHACZY (założona w 2014 roku, nowy skład wybrana w listopadzie 2019 roku): Zofia Galewska; Jadwiga Markowska; Ryszard Okoniewski; Zdzisław Kwasek; Danuta Nowakowska; Grażyna Daukszys

PONIEDZIAŁEK

9.00 – 10.00  Grupa turystyki wyjazdowej – A. Wójcicki (ratusz)  
10.00 – 12.00  J. niemiecki – J. Konarska (ratusz)
17.30 – 19.30  Rysunek – J.Budzyńska-Sycz (szk. łac. poziom (-1)

WTOREK

9.00 – 11.00  J. angielski –M. Bartoszewicz – Klucha (ratusz) gr. średnia.
10.00 – 11.00 Warsztat pamięci – T. Zamojska ( ratusz) każdy 2-gi. wtorek miesiąca
11.10 – 13.10  J .angielski – M. Bartoszewicz – Klucha (ratusz) gr. zaaw.
9.30 – 10.30  Grupa Wokalna ,,Z GÓRKI”- D. Pozorska (szk.łac. 2 piętro)
10.00 – 11.30  Zajęcia artystyczne – Zajęcia artystyczne – A. Szumska( wieża ciśnień.)      12.00 – 13.00  Pilates (choreoterapia) – A. Osmołowski (szk.łac.2 piętro)

ŚRODA       

 9.30 – 10.30  Joga – A. Gross (ratusz)
10:00 – 12:00 Plecionkarstwo – Z. Kwasek (Ratusz)
16.00 – 19.00  WYKŁADY – Szkoła Łacińska, Stare Miasto 42 (2 piętro)

CZWARTEK

9.00 – 11.00  J. angielski –M. Bartoszewicz – Klucha (ratusz) gr. zaaw.
11.10 – 13.10  J .angielski – M. Bartoszewicz – Klucha (ratusz) gr. średnia
13.10 – 14.10  J.angielski dla początkujących – M.Bartoszewicz-Klucha (ratusz)
10.00 –  12.00  Brydż – M. Chrząszcz (ratusz)
11.00 – 12.00  Muzykoterapia –H. Kucman (ratusz, sala lustrzana)
12.15 – 13.30  Foto – K.Trojak (szk.łac.1 pietro)

PIĄTEK      

10.00 – 11.30 Muzealia – K.Januszkiewicz
(zajęcia odbywają się w wyznaczone dni)

 

Regulamin Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Malborku (aktualizacja 03.09.2019)

ZAGADNIENIA OGÓLNE
•  U3W jest sekcją i działa w strukturach Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji.
•  U3W jest powołany do aktywizacji w zakresie edukacji, kultury, rekreacji i turystyki osób w wieku 55+, bez względu na miejsce zamieszkania.
• Cele realizowane są poprzez udział słuchaczy w wykładach, zajęciach stałych, warsztatach, wyjazdach i spotkaniach studyjnych, oraz innych formach działalności w danym Roku Akademickim.
• Słuchaczem U3W może zostać każda osoba, która ukończyła 55 lat, bez względu na poziom wykształcenia i niezależnie od statusu zawodowego (pracujący, niepracujący), wyrażająca chęć poszerzenia swojej wiedzy i podnoszenia umiejętności oraz aktywnego spędzania wolnego czasu. Dopuszcza się uczestniczenie w zajęciach U3W osób spoza Malborka.
• Każdy Rok Akademicki podzielony jest na dwa semestry: I- październik-styczeń; II-luty-maj.
ZAPISY I OPŁATY
• Zapisy na listę słuchaczy dokonywane są w podanych każdorazowo do wiadomości publicznej okresach : we wrześniu ( I semestr ) i w styczniu (II semestr)
•  Nowy słuchacz U3W dokonuje  w kasie MCKiE wpłaty jednorazowego wpisowego oraz wypełnia formularz RODO.
•  Uczestnicy zajęć są również zobowiązani do uiszczenia opłaty semestralnej – osobno za semestr zimowy i osobno za semestr letni. Możliwe jest uczestniczenie w zajęciach w jednym tylko semestrze roku akademickiego.
•  Za wybrane przez uczestnika zajęcia objęte odrębnym cennikiem opłat i podawanym do wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie MCKiE, należy uiszczać opłaty w kasie MCKiE. Ze względu na kwestie organizacyjne, liczba miejsc dla uczestników różnych zajęć może się różnić i jest ograniczona. O możliwości uczestniczenia w wybranych zajęciach decyduje kolejność dokonywania wpłat.
• Wymienione wyżej opłaty,środki z dotacji MCKiE oraz pozyskane darowizny i dofinansowania – stanowią łącznie budżet U3W, z którego pokrywane są bieżące wydatki związane z działalnością U3W.
• Dopuszczalne jest organizowanie przez koordynatora i Radę Słuchaczy U3W w okresie przerw międzysemestralnych, wakacyjnych,  w weekendy, a także w toku roku akademickiego zajęć specjalnych (dodatkowych) dla słuchaczy U3W (np. wyjazdów do kina, teatru, wyjazdów krajoznawczych).
• Każdorazowo organizacja wymienionych powyżej zajęć dodatkowych, musi być konsultowana z Koordynatorem U3W i z Dyrektorem MCKiE, a pod jego nieobecność, ze wskazaną przez niego osobą. Informacja w tej sprawie, jej kosztorys i informacja o źródłach finansowania przedsięwzięcia po konsultacji pzedkładana jest do realizacji W innym przypadku  i bez akceptacji dyrektora MCKiE, podobne inicjatywy traktowane będą jako prywatne przedsięwzięcia słuchaczy U3W, które nie mogą powodować skutków finansowych dla MCKiE.
ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚCI U3W
• Bieżącą działalnością kieruje Koordynator U3W, który- obok Dyrektora MCKiE- reprezentuje U3W na zewnątrz i składa dyrektorowi Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji pisemne sprawozdanie z rocznej działalności .
• Przedstawicielem słuchaczy jest  Rada Słuchaczy, powołana przez słuchaczy U3W i koordynatora spośród słuchaczy U3W na Spotkaniu Organizacyjnym słuchaczy .
•  Rada Słuchaczy wspiera pracę koordynatora U3W.
PRZEPISY KOŃCOWE
•  Od Słuchaczy U3W wymaga się:
a – aktywnego uczestnictwa w zajęciach
b – punktualności i przygotowywania się do zajęć
c – pomagania innym słuchaczom
d – wcześniejszego informowania o dłuższej nieobecności na zajęciach.
• Uczestnicy zajęć U3W są zobowiązani do przestrzegania przepisów bhp i ppoż obowiązujących w budynkach użyteczności publicznej.
• Słuchacz U3W może być skreślony z listy słuchaczy na swój pisemny wniosek lub w przypadku rażącego naruszenia zasad kultury relacji międzyludzkich w stosunku do innych słuchaczy, pracowników MCKiE, instruktorów i innych osób współpracujących. W przypadku skreślenia słuchacza z listy zwrot opłat nie przysługuje.

Wpisowe ( dla nowych słuchaczy, jednorazowe ) …………… 50 zł

Opłata semestralna ( dla wszystkich ) …………………………….. 40zł                    

  1. Język angielski ………………..………… 100 zł ( za drugi semestr )
  2. Język niemiecki …………………………. 100 zł ( za drugi semestr )
  3. Język angielski początkujący …………………………..… 30 zł ( za drugi semestr )
  4. Gimnastyka ……………………………….. 60 zł ( za drugi semestr )
  5. Muzykoterapia ………………………….. 50 zł ( za drugi semestr )
  • I semestr : 01.X 2019 – 31.I.2020 – wpłaty przy zapisach we wrześniu 2019.
  • II semestr : 01.II.2020 – 31.V.2020 – wpłaty przy zapisach w styczniu 2020. Opłaty za wycieczki i wyjazdy podawane są osobno

Teresa Żelazo

Koordynator Uniwersytetu 3 Wieku