Ogólna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Malborskie Centrum Kultury i Edukacji ul. Armii Krajowej 68 , 82-200 Malbork.

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji , a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować listownie pod adresem siedziby Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji ul. Armii Krajowej 68, 82-200 Malbork lub mailowo iod@kultura.malbork.pl.

3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Malborskim Centrum Kultury i Edukacji ;

b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji ;

c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie
wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie
organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Malborskim Centrum Kultury
i Edukacji przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Malborskie Centrum Kultury
i Edukacji .

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych
w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące
uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane
są nieprawidłowe lub niekompletne;

– prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

– dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

– osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą
przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

– dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem

– dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

– osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

– przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu
danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

– Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje
ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy

prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

d) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

– przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub
na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

– przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

e) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące
przesłanki:

– zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych
na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy
publicznej przez Administratora,

– przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych
przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter
wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą,
wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest
dzieckiem.

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Malborskim Centrum Kultury i Edukacji Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

13. Pani/Pana dane mogą być przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej,
gdy wymagają tego przepisy prawa.

Skip to content