Regulamin Uniwersytetu Trzeciego Wieku (U3W)

działającego przy Malborskim Centrum Kultury i Edukacji

Regulamin Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Malborku (aktualizacja 01.09.2023)

W przypadku ogłoszenia stanu pandemii obowiązują zasady przestrzegania zaleceń MCKiE odnośnie zasad bezpieczeństwa sanitarnego.

ZAGADNIENIA OGÓLNE

•  U3W jest sekcją i działa w strukturach Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji.

•  U3W jest powołany do aktywizacji w zakresie edukacji, kultury, rekreacji i turystyki osób w wieku 55+,
bez względu na miejsce zamieszkania.

• Cele realizowane są poprzez udział słuchaczy w wykładach, zajęciach stałych, warsztatach, wyjazdach
i spotkaniach studyjnych, oraz innych formach działalności w danym Roku Akademickim.

• Słuchaczem U3W może zostać każda osoba, która ukończyła 55 lat, bez względu na poziom
wykształcenia i niezależnie od statusu zawodowego (pracujący, niepracujący), wyrażająca chęć
poszerzenia swojej wiedzy i podnoszenia umiejętności oraz aktywnego spędzania wolnego czasu.
Dopuszcza się uczestniczenie w zajęciach U3W osób spoza Malborka.

• Każdy Rok Akademicki podzielony jest na dwa semestry: I- październik – styczeń; II-luty-maj.

ZAPISY I OPŁATY

• Zapisy na listę słuchaczy dokonywane są w podanych każdorazowo do wiadomości publicznej okresach:
we wrześniu ( I semestr ) i w styczniu (II semestr)

•  Nowy słuchacz U3W dokonuje w kasie lub przelewem na konto bankowe MCKiE wpłaty jednorazowego
wpisowego oraz wypełnia kartę słuchacza U3W.

•  Uczestnicy zajęć są również zobowiązani do uiszczenia opłaty semestralnej – osobno za semestr
zimowy i osobno za semestr letni. Możliwe jest uczestniczenie w zajęciach w tylko jednym semestrze
roku akademickiego.

•  Za wybrane przez uczestnika zajęcia objęte odrębnym cennikiem opłat i podawanym do wiadomości
na tablicy ogłoszeń w siedzibie MCKiE, należy uiszczać opłaty w kasie MCKiE. Ze względu na kwestie
organizacyjne, liczba miejsc dla uczestników różnych zajęć może się różnić i jest ograniczona.
O możliwości uczestniczenia w wybranych zajęciach decyduje kolejność dokonywania wpłat.

• Wymienione wyżej opłaty, środki z dotacji MCKiE oraz pozyskane darowizny i dofinansowania –
stanowią łącznie budżet U3W, z którego pokrywane są bieżące wydatki związane z działalnością U3W.

• Dopuszczalne jest organizowanie przez koordynatora i Radę Słuchaczy U3W w okresie przerw
międzysemestralnych, wakacyjnych,  w weekendy, a także w toku roku akademickiego zajęć specjalnych
(dodatkowych) dla słuchaczy U3W (np. wyjazdów do kina, teatru, wyjazdów krajoznawczych), które mogą
być opłacane przez uczestników U3W.

• Każdorazowo organizacja wymienionych powyżej zajęć dodatkowych, musi być konsultowana
z koordynatorem U3W i z dyrektorem MCKiE, a pod jego nieobecność, ze wskazaną przez niego osobą.
Informacja w tej sprawie, jej kosztorys i informacja o źródłach finansowania przedsięwzięcia po
konsultacji przekładana jest do realizacji. W innym przypadku i bez akceptacji dyrektora MCKiE, podobne
inicjatywy traktowane będą jako prywatne przedsięwzięcia słuchaczy U3W, które nie mogą powodować
skutków finansowych dla MCKiE.

ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚCI U3W

• Bieżącą działalnością kieruje koordynator U3W, który- obok dyrektora MCKiE- reprezentuje U3W
na zewnątrz i składa dyrektorowi Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji pisemne sprawozdanie
z rocznej działalności .

• Przedstawicielem słuchaczy jest  Rada Słuchaczy, powołana przez słuchaczy U3W i koordynatora
spośród słuchaczy U3W na Spotkaniu Organizacyjnym słuchaczy .

•  Rada Słuchaczy wspiera pracę koordynatora U3W.

PRZEPISY KOŃCOWE

•  Od Słuchaczy U3W wymaga się:

a) aktywnego uczestnictwa w zajęciach

b) punktualności i przygotowywania się do zajęć

c) pomagania innym słuchaczom

d) wcześniejszego informowania o dłuższej nieobecności na zajęciach.

• Uczestnicy zajęć U3W są zobowiązani do przestrzegania przepisów bhp i ppoż obowiązujących
w budynkach użyteczności publicznej.

• Słuchacz U3W może być skreślony z listy słuchaczy na swój pisemny wniosek lub w przypadku rażącego
naruszenia zasad kultury relacji międzyludzkich w stosunku do innych słuchaczy, pracowników MCKiE,
instruktorów i innych osób współpracujących. W przypadku skreślenia słuchacza z listy zwrot opłat nie
przysługuje.

Skip to content