ZAJĘCIA STAŁE U3W

II semestr 2020/2021 (aktualizacja 25.09.2020)

 

 

Długo trwa trudny dla nas czas zawieszenia zajęć i spotkań seniorów.

Wciąż zajęcia U3W nie odbywają się do odwołania

Proszę o nietracenie nadziei i oczekiwanie…

Jeszcze będzie dobrze…

PONIEDZIAŁEK

9.30 – 11.30 Grupa wokalna ,,Z górki”- D.Pozorska ( szk.łac.2 piętro)
10.00 – 11.00 J.niemiecki – Grupa 1(zaaw) – J. Konarska (ratusz)
11.00 – 12.00 J.niemiecki – Grupa 2 (śred) – J.Konarska (ratusz) 

WTOREK

12.00 – 13.00  Pilates (choreoterapia) – A. Osmołowski (szk.łac.2 piętro)

ŚRODA       

9.30 – 10.30  Joga – A. Gross (ratusz)
10.00  Grupa A – WYKŁADY – Szkoła Łacińska, Stare Miasto 42 (2 piętro) – ODWOŁANE
12.00  Grupa B – WYKŁADY – ODWOŁANE

CZWARTEK

9.00 – 9.45  J. angielski – Grupa 1 -Kamila Zarzecka (ratusz) od 22.X 2020
10.00 – 10.45  J .angielski – Grupa 2 – Kamila Zarzecka (ratusz)
11.00 – 11.45  J. angielski – Grupa 3 – Kamila Zarzecka (ratusz)
12.00 – 13.00  Muzykoterapia –H. Kucman (ratusz, sala lustrzana) od 15.X.2020
12.15 – 13.30  Foto – K.Trojak (szk.łac.1 pietro) od 15.X.2020

Opłaty dokonane na II semestr ( opłata semestralna, opłata za zajęcia płatne) są aktualne do końca roku 2020.

REGULAMIN

Regulamin Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Malborku (aktualizacja 10.08.2020)

W okresie trwania pandemii Covid 19 obowiązują zasady przestrzegania zaleceń MCKiE odnośnie zasad bezpieczeństwa sanitarnego.

ZAGADNIENIA OGÓLNE
•  U3W jest sekcją i działa w strukturach Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji.
•  U3W jest powołany do aktywizacji w zakresie edukacji, kultury, rekreacji i turystyki osób w wieku 55+, bez względu na miejsce zamieszkania.
• Cele realizowane są poprzez udział słuchaczy w wykładach, zajęciach stałych, warsztatach, wyjazdach i spotkaniach studyjnych, oraz innych formach działalności w danym Roku Akademickim.
• Słuchaczem U3W może zostać każda osoba, która ukończyła 55 lat, bez względu na poziom wykształcenia i niezależnie od statusu zawodowego (pracujący, niepracujący), wyrażająca chęć poszerzenia swojej wiedzy i podnoszenia umiejętności oraz aktywnego spędzania wolnego czasu. Dopuszcza się uczestniczenie w zajęciach U3W osób spoza Malborka.
• Każdy Rok Akademicki podzielony jest na dwa semestry: I- październik-styczeń; II-luty-maj.
ZAPISY I OPŁATY
• Zapisy na listę słuchaczy dokonywane są w podanych każdorazowo do wiadomości publicznej okresach : we wrześniu ( I semestr ) i w styczniu (II semestr)
•  Nowy słuchacz U3W dokonuje  w kasie MCKiE wpłaty jednorazowego wpisowego oraz wypełnia formularz RODO.
•  Uczestnicy zajęć są również zobowiązani do uiszczenia opłaty semestralnej – osobno za semestr zimowy i osobno za semestr letni. Możliwe jest uczestniczenie w zajęciach w jednym tylko semestrze roku akademickiego.
•  Za wybrane przez uczestnika zajęcia objęte odrębnym cennikiem opłat i podawanym do wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie MCKiE, należy uiszczać opłaty w kasie MCKiE. Ze względu na kwestie organizacyjne, liczba miejsc dla uczestników różnych zajęć może się różnić i jest ograniczona. O możliwości uczestniczenia w wybranych zajęciach decyduje kolejność dokonywania wpłat.
• Wymienione wyżej opłaty,środki z dotacji MCKiE oraz pozyskane darowizny i dofinansowania – stanowią łącznie budżet U3W, z którego pokrywane są bieżące wydatki związane z działalnością U3W.
• Dopuszczalne jest organizowanie przez koordynatora i Radę Słuchaczy U3W w okresie przerw międzysemestralnych, wakacyjnych,  w weekendy, a także w toku roku akademickiego zajęć specjalnych (dodatkowych) dla słuchaczy U3W (np. wyjazdów do kina, teatru, wyjazdów krajoznawczych).
• Każdorazowo organizacja wymienionych powyżej zajęć dodatkowych, musi być konsultowana z Koordynatorem U3W i z Dyrektorem MCKiE, a pod jego nieobecność, ze wskazaną przez niego osobą. Informacja w tej sprawie, jej kosztorys i informacja o źródłach finansowania przedsięwzięcia po konsultacji pzedkładana jest do realizacji W innym przypadku  i bez akceptacji dyrektora MCKiE, podobne inicjatywy traktowane będą jako prywatne przedsięwzięcia słuchaczy U3W, które nie mogą powodować skutków finansowych dla MCKiE.
ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚCI U3W
• Bieżącą działalnością kieruje Koordynator U3W, który- obok Dyrektora MCKiE- reprezentuje U3W na zewnątrz i składa dyrektorowi Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji pisemne sprawozdanie z rocznej działalności .
• Przedstawicielem słuchaczy jest  Rada Słuchaczy, powołana przez słuchaczy U3W i koordynatora spośród słuchaczy U3W na Spotkaniu Organizacyjnym słuchaczy .
•  Rada Słuchaczy wspiera pracę koordynatora U3W.
PRZEPISY KOŃCOWE
•  Od Słuchaczy U3W wymaga się:
a – aktywnego uczestnictwa w zajęciach
b – punktualności i przygotowywania się do zajęć
c – pomagania innym słuchaczom
d – wcześniejszego informowania o dłuższej nieobecności na zajęciach.
• Uczestnicy zajęć U3W są zobowiązani do przestrzegania przepisów bhp i ppoż obowiązujących w budynkach użyteczności publicznej.
• Słuchacz U3W może być skreślony z listy słuchaczy na swój pisemny wniosek lub w przypadku rażącego naruszenia zasad kultury relacji międzyludzkich w stosunku do innych słuchaczy, pracowników MCKiE, instruktorów i innych osób współpracujących. W przypadku skreślenia słuchacza z listy zwrot opłat nie przysługuje.

OPŁATY w Roku Akademickim 2019/2020

UWAGA: Rok akademicki 2019 – 2020 trwa do 20.12. 2020 rok. Wszystkie opłaty dokonane w II semestrze obowiązują do 20.12. 2020 roku. 

Wpisowe ( dla nowych słuchaczy, jednorazowe ) …………… 50 zł

Opłata semestralna ( dla wszystkich ) …………………………….. 40zł

  1. Język angielski ………………..………… 100 zł ( za drugi semestr )
  2. Język niemiecki …………………………. 100 zł ( za drugi semestr )
  3. Język angielski początkujący …………………………..… 30 zł ( za drugi semestr )
  4. Gimnastyka ……………………………….. 60 zł ( za drugi semestr )
  5. Muzykoterapia ………………………….. 50 zł ( za drugi semestr)

Opłaty za wycieczki i wyjazdy podawane są osobno.

 

 

Skip to content