ZAJĘCIA STAŁE U3W

I semestr 2021/2022 (aktualizacja 27.09.2020)

 

 

U3W – Październik 2021

4.X,g.12.00  – Pierwsze zajęcia FOTO. Prowadzi Kama Trojak(Galeria Żółta,1 piętro Szk. Łac.)

5.X, g. 9.30 – Pierwsze zajęcia GRUPY WOKALNEJ. Prowadzi Danuta Pozorska(sala : 2 piętro Szk. Łac.)

6.X ..15.00 – Przyjazd seniorów z miejscowości KRZYWIŃ. Prezentacja U3W  w Urzędzie Miasta.

7.X.g.12.00– Pierwsze zajęcia TAŃCA INDYWIDUALNEGO. Prowadzi : Jacek Suchiński (sala: 2 piętro Szk. Łac.)

8.X, g.9.00, wyjazd : Grudziądzkie solanki.Zapisy

11.X. g.12.00 – INAUGURACJA U3W

14.X,g.10.00– Film ,,Odległe Światy.Obce Życia”.Bilet 8 zł.(sala Planetarium,3 piętro Szk.Łac.)

17.X, g.16.00 – Koncert dla Seniorów – Klub 22BLT. Zaproszenia w biurze U3W.

18.X,g.9.00 wyjazd : Grudziadzkie solanki. Zapisy.

PONIEDZIAŁEK

12.00 – Zajęcia FOTO – szk.łac. prowadzi :  K.Trojak ( od 4.X)

WTOREK

9.30 – 11.30 Grupa wokalna ,,Z górki”- D.Pozorska ( szk.łac. 2 piętro) ( od 5.X)

10.00 – Gimnastyka z elementami jogi – E.Piotrowska (parter, Szpital Jerozolim. ul.Armii Krajowej 68.

12.00 – 13.00  Gimnastyka  – B.Lipecka (szk.łac. 2 piętro) ( od 28.IX)

ŚRODA       

10.30 – AQUAAEROBIK – basen ZST M.Woźniak ( od 14.IX)

15.00 – WYKŁADY (od 3 listopada)

CZWARTEK

10.00 – BRYDŻ – ratusz prowadzi : M.Chrząszcz ( od 23. IX)

10.00 – Zajęcia plastyczne – instr.A.Szumska Sala: poziom (-1) szk.łac.

12.00 – TANIEC INDYWIDUALNY – szk.łac prowadzi J. Suchiński ( od 7.X)

PIĄTEK

9.00 – WYPRAWY ROWEROWE, zbiórka przy moście drewn. od strony Kałdowa

9.00 – SOLANKI ( w wyznaczone dni) ZAPISY!

 

REGULAMIN

Regulamin Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Malborku (aktualizacja 10.08.2020)

W okresie trwania pandemii Covid 19 obowiązują zasady przestrzegania zaleceń MCKiE odnośnie zasad bezpieczeństwa sanitarnego.

ZAGADNIENIA OGÓLNE
•  U3W jest sekcją i działa w strukturach Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji.
•  U3W jest powołany do aktywizacji w zakresie edukacji, kultury, rekreacji i turystyki osób w wieku 55+, bez względu na miejsce zamieszkania.
• Cele realizowane są poprzez udział słuchaczy w wykładach, zajęciach stałych, warsztatach, wyjazdach i spotkaniach studyjnych, oraz innych formach działalności w danym Roku Akademickim.
• Słuchaczem U3W może zostać każda osoba, która ukończyła 55 lat, bez względu na poziom wykształcenia i niezależnie od statusu zawodowego (pracujący, niepracujący), wyrażająca chęć poszerzenia swojej wiedzy i podnoszenia umiejętności oraz aktywnego spędzania wolnego czasu. Dopuszcza się uczestniczenie w zajęciach U3W osób spoza Malborka.
• Każdy Rok Akademicki podzielony jest na dwa semestry: I- październik-styczeń; II-luty-maj.
ZAPISY I OPŁATY
• Zapisy na listę słuchaczy dokonywane są w podanych każdorazowo do wiadomości publicznej okresach : we wrześniu ( I semestr ) i w styczniu (II semestr)
•  Nowy słuchacz U3W dokonuje  w kasie MCKiE wpłaty jednorazowego wpisowego oraz wypełnia formularz RODO.
•  Uczestnicy zajęć są również zobowiązani do uiszczenia opłaty semestralnej – osobno za semestr zimowy i osobno za semestr letni. Możliwe jest uczestniczenie w zajęciach w jednym tylko semestrze roku akademickiego.
•  Za wybrane przez uczestnika zajęcia objęte odrębnym cennikiem opłat i podawanym do wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie MCKiE, należy uiszczać opłaty w kasie MCKiE. Ze względu na kwestie organizacyjne, liczba miejsc dla uczestników różnych zajęć może się różnić i jest ograniczona. O możliwości uczestniczenia w wybranych zajęciach decyduje kolejność dokonywania wpłat.
• Wymienione wyżej opłaty,środki z dotacji MCKiE oraz pozyskane darowizny i dofinansowania – stanowią łącznie budżet U3W, z którego pokrywane są bieżące wydatki związane z działalnością U3W.
• Dopuszczalne jest organizowanie przez koordynatora i Radę Słuchaczy U3W w okresie przerw międzysemestralnych, wakacyjnych,  w weekendy, a także w toku roku akademickiego zajęć specjalnych (dodatkowych) dla słuchaczy U3W (np. wyjazdów do kina, teatru, wyjazdów krajoznawczych).
• Każdorazowo organizacja wymienionych powyżej zajęć dodatkowych, musi być konsultowana z Koordynatorem U3W i z Dyrektorem MCKiE, a pod jego nieobecność, ze wskazaną przez niego osobą. Informacja w tej sprawie, jej kosztorys i informacja o źródłach finansowania przedsięwzięcia po konsultacji pzedkładana jest do realizacji W innym przypadku  i bez akceptacji dyrektora MCKiE, podobne inicjatywy traktowane będą jako prywatne przedsięwzięcia słuchaczy U3W, które nie mogą powodować skutków finansowych dla MCKiE.
ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚCI U3W
• Bieżącą działalnością kieruje Koordynator U3W, który- obok Dyrektora MCKiE- reprezentuje U3W na zewnątrz i składa dyrektorowi Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji pisemne sprawozdanie z rocznej działalności .
• Przedstawicielem słuchaczy jest  Rada Słuchaczy, powołana przez słuchaczy U3W i koordynatora spośród słuchaczy U3W na Spotkaniu Organizacyjnym słuchaczy .
•  Rada Słuchaczy wspiera pracę koordynatora U3W.
PRZEPISY KOŃCOWE
•  Od Słuchaczy U3W wymaga się:
a – aktywnego uczestnictwa w zajęciach
b – punktualności i przygotowywania się do zajęć
c – pomagania innym słuchaczom
d – wcześniejszego informowania o dłuższej nieobecności na zajęciach.
• Uczestnicy zajęć U3W są zobowiązani do przestrzegania przepisów bhp i ppoż obowiązujących w budynkach użyteczności publicznej.
• Słuchacz U3W może być skreślony z listy słuchaczy na swój pisemny wniosek lub w przypadku rażącego naruszenia zasad kultury relacji międzyludzkich w stosunku do innych słuchaczy, pracowników MCKiE, instruktorów i innych osób współpracujących. W przypadku skreślenia słuchacza z listy zwrot opłat nie przysługuje.

OPŁATY w Roku Akademickim 2019/2020

UWAGA: Rok akademicki 2019 – 2020 trwa do 20.12. 2020 rok. Wszystkie opłaty dokonane w II semestrze obowiązują do 20.12. 2020 roku. 

Wpisowe ( dla nowych słuchaczy, jednorazowe ) …………… 50 zł

Opłata semestralna ( dla wszystkich ) …………………………….. 40zł

  1. Język angielski ………………..………… 100 zł ( za drugi semestr )
  2. Język niemiecki …………………………. 100 zł ( za drugi semestr )
  3. Język angielski początkujący …………………………..… 30 zł ( za drugi semestr )
  4. Gimnastyka ……………………………….. 60 zł ( za drugi semestr )
  5. Muzykoterapia ………………………….. 50 zł ( za drugi semestr)

Opłaty za wycieczki i wyjazdy podawane są osobno.

 

 

Skip to content