ZAJĘCIA STAŁE U3W

 2021/2022 (aktualizacja 23.11.2021)

 

PONIEDZIAŁEK

10.00 – Warsztaty pamięci – drugi pon./mies. – Wieża Ciśnień – Tadeusza Zamojska

12.00 – Zajęcia foto – Szkoła Łacińska poziom +1 – Kama Trojak 

WTOREK

9.30 –  Grupa wokalna ,,Z górki”- Szkoła Łacińska poziom +2 – Danuta Pozorska  

10.00 – Gimnastyka z elementami jogi – Ratusz Staromiejski – Elwira Piotrowska 

12.00 – Pilates  – Szkoła Łacińska poziom +2 –  Beata Lipecka

ŚRODA       

10.30 – Gimnastyka w wodzie – Basen ul. Narutowicza – Małgorzata Woźniak

15.00 – WYKŁADY i spotkanie organizacyjne – Szkoła Łacińska poziom +2

CZWARTEK

10.00 – Brydż –Ratusz Staromiejski – Mirosław Chrząszcz

10.00 – Zajęcia plastyczne –Szkoła Łacińska poziom -1 – Agata Szumska 

12.00 – Taniec indywidualny – pierwszy i trzeci czw./mies. -Szkoła Łacińska poziom +2 – Jacek Suchiński

PIĄTEK

9.00 – Wyprawy rowerowe, zbiórka przy moście drewnianym od strony Kałdowa – wyznaczone terminy

9.00 – Grudziądzkie solanki – wyznaczone terminy – ZAPISY!

 

REGULAMIN

Regulamin Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Malborku (aktualizacja 11.01.2023)

W okresie trwania pandemii Covid 19 obowiązują zasady przestrzegania zaleceń MCKiE odnośnie zasad bezpieczeństwa sanitarnego.

ZAGADNIENIA OGÓLNE
•  U3W jest sekcją i działa w strukturach Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji.
•  U3W jest powołany do aktywizacji w zakresie edukacji, kultury, rekreacji i turystyki osób w wieku 55+, bez względu na miejsce zamieszkania.
• Cele realizowane są poprzez udział słuchaczy w wykładach, zajęciach stałych, warsztatach, wyjazdach i spotkaniach studyjnych, oraz innych formach działalności w danym Roku Akademickim.
• Słuchaczem U3W może zostać każda osoba, która ukończyła 55 lat, bez względu na poziom wykształcenia i niezależnie od statusu zawodowego (pracujący, niepracujący), wyrażająca chęć poszerzenia swojej wiedzy i podnoszenia umiejętności oraz aktywnego spędzania wolnego czasu. Dopuszcza się uczestniczenie w zajęciach U3W osób spoza Malborka.
• Każdy Rok Akademicki podzielony jest na dwa semestry: I- październik-styczeń; II-luty-maj.
ZAPISY I OPŁATY
• Zapisy na listę słuchaczy dokonywane są w podanych każdorazowo do wiadomości publicznej okresach : we wrześniu ( I semestr ) i w styczniu (II semestr)
•  Nowy słuchacz U3W dokonuje  w kasie MCKiE wpłaty jednorazowego wpisowego oraz wypełnia formularz RODO.
•  Uczestnicy zajęć są również zobowiązani do uiszczenia opłaty semestralnej – osobno za semestr zimowy i osobno za semestr letni. Możliwe jest uczestniczenie w zajęciach w jednym tylko semestrze roku akademickiego.
•  Za wybrane przez uczestnika zajęcia objęte odrębnym cennikiem opłat i podawanym do wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie MCKiE, należy uiszczać opłaty w kasie MCKiE. Ze względu na kwestie organizacyjne, liczba miejsc dla uczestników różnych zajęć może się różnić i jest ograniczona. O możliwości uczestniczenia w wybranych zajęciach decyduje kolejność dokonywania wpłat.
• Wymienione wyżej opłaty,środki z dotacji MCKiE oraz pozyskane darowizny i dofinansowania – stanowią łącznie budżet U3W, z którego pokrywane są bieżące wydatki związane z działalnością U3W.
• Dopuszczalne jest organizowanie przez koordynatora i Radę Słuchaczy U3W w okresie przerw międzysemestralnych, wakacyjnych,  w weekendy, a także w toku roku akademickiego zajęć specjalnych (dodatkowych) dla słuchaczy U3W (np. wyjazdów do kina, teatru, wyjazdów krajoznawczych).
• Każdorazowo organizacja wymienionych powyżej zajęć dodatkowych, musi być konsultowana z koordynatorem U3W i z dyrektorem MCKiE, a pod jego nieobecność, ze wskazaną przez niego osobą. Informacja w tej sprawie, jej kosztorys i informacja o źródłach finansowania przedsięwzięcia po konsultacji pzedkładana jest do realizacji W innym przypadku  i bez akceptacji dyrektora MCKiE, podobne inicjatywy traktowane będą jako prywatne przedsięwzięcia słuchaczy U3W, które nie mogą powodować skutków finansowych dla MCKiE.
ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚCI U3W
• Bieżącą działalnością kieruje koordynator U3W, który- obok dyrektora MCKiE- reprezentuje U3W na zewnątrz i składa dyrektorowi Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji pisemne sprawozdanie z rocznej działalności .
• Przedstawicielem słuchaczy jest  Rada Słuchaczy, powołana przez słuchaczy U3W i koordynatora spośród słuchaczy U3W na Spotkaniu Organizacyjnym słuchaczy .
•  Rada Słuchaczy wspiera pracę koordynatora U3W.
PRZEPISY KOŃCOWE
•  Od Słuchaczy U3W wymaga się:
a – aktywnego uczestnictwa w zajęciach
b – punktualności i przygotowywania się do zajęć
c – pomagania innym słuchaczom
d – wcześniejszego informowania o dłuższej nieobecności na zajęciach.
• Uczestnicy zajęć U3W są zobowiązani do przestrzegania przepisów bhp i ppoż obowiązujących w budynkach użyteczności publicznej.
• Słuchacz U3W może być skreślony z listy słuchaczy na swój pisemny wniosek lub w przypadku rażącego naruszenia zasad kultury relacji międzyludzkich w stosunku do innych słuchaczy, pracowników MCKiE, instruktorów i innych osób współpracujących. W przypadku skreślenia słuchacza z listy zwrot opłat nie przysługuje.01

Zapisy na Rok Akademicki 2022/23

SEMESTR I

Przyjmujemy od 1 do 30 września

Opłata semestralna 50 zł (I semestr : 28.IX – 31.I.2023)

Wpisowe 50 zł – jednorazowe, dodatkowo dla nowych słuchaczy

Opłaty za wycieczki i wyjazdy podawane są osobno.

SEMESTR II

Aneks z dnia 11 stycznia 2023 rok.

Opłata semestralna 60 zł (II semestr : 01.II.2023 – 30.V.2023)

Wpisowe 60 zł – jednorazowe, dodatkowo dla nowych słuchaczy

Opłaty za wycieczki i wyjazdy podawane są osobno.

 

Wpłaty można dokonać w kasach :

Szkoła Łacińska, ul. Stare Miasto 42, poziom -1

Szpital Jerozolimski, ul. Armii Krajowej 68.

– na konto MCKiE: PKO BP 08 1020 1778 0000 2102 0150 0677

Słuchacze wypełniają też KARTĘ SŁUCHACZA w biurze U3W – Szkoła Łacińska, poziom +1

Kontakt: koordynator U3W Teresa Żelazo tel.509 99 37 67

 

Skip to content