Malborskie Centrum Kultury i Edukacji z siedzibą 82 – 200 Malbork, Armii Krajowej 68 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojego biuletynu informacji publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 848), zwana dalej ustawą.

Niniejsza deklaracja dostępności ma zastosowanie do strony internetowej kultura.malbork.pl.

Status pod względem zgodności

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z powodu niezgodności i wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne, ponieważ nie spełniają wymogów określonych w ustawie – pliki pdf mogą być niedostępne cyfrowo.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono: 2020-09-23. Oświadczenie w sprawie dostępności strony internetowej z wymogami dyrektywy (UE) 2016/2102 sporządzono na podstawie samooceny dokonanej przez organ sektora publicznego, to jest przez Malborskie Centrum Kultury i Edukacji z siedzibą 82–200 Malbork, Armii Krajowej 68

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej należy kontaktować się z pracownikiem wyznaczonym do wykonywania zadań związanych z zapewnieniem dostępności za pomocą poczty elektronicznej: dostepnosc@kultura.malbork.pl.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje wnoszącego żądanie o tym, kiedy realizacja będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę na takie działanie do Dyrektora Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji z siedzibą 82 – 200 Malbork, Armii Krajowej 68. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości, po zastosowaniu wyżej opisanej procedury, można złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: biurorzecznika@brpo.gov.pl.

Data publikacji strony internetowej

Stronę internetową opublikowano: 2012 roku.

Data ostatniej aktualizacji strony internetowej

Do dnia sporządzenia niniejszej deklaracji nie miała miejsca istotna zmiana zawartości polegająca w szczególności na zmianie wyglądu i struktury prezentowanych informacji oraz na zmianie sposobu publikowania informacji.

Sposób dokonania oceny dostępności cyfrowej

Ocenę dostępności cyfrowej dokonano na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny przy użyciu walidatora dostępności stron, który dostępny jest pod adresem: https://validator.utilitia.pl. Na dzień sporządzenia oświadczenia uzyskano wynik 5,5 punktów.

Dane teleadresowe siedziby podmiotu

Malborskie Centrum Kultury i Edukacji

Armii Krajowej 68

82-200 Malbork

Utworzone na stronie internetowej skróty klawiaturowe

W celu ułatwienia przemieszczania się po elementach strony internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki, to jest:

Tab – przejście do następnego elementu

Shift Tab – przejście do poprzedniego elementu

Enter – zatwierdzanie wybranego elementu

↑ – przesunięcie strony w górę

↓ – przesunięcie strony w dół

Ctrl +  – powiększanie elementów strony internetowej

Ctrl – – pomniejszanie elementów strony internetowej

Dostępność architektoniczna siedziby podmiotu dla osób niepełnosprawnych

Do budynku Szpitala Jerozolimskiego, w którym mieści się siedziba Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji, prowadzą dwa wejścia. Wejście główne A znajduje się z przodu budynku, prowadzą do niego schody bez podjazdu i bez windy dla osób niepełnosprawnych. Wejście B znajduje się z tyłu budynku, na podwórzu.

Na poziomie wejściowym A znajduje się winda, którą można dostać się na każdy poziom budynku. Przed jak i za budynkiem nie ma miejsca parkingowego przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych. Do budynku, w którym mieści się Malborskie Centrum Kultury i Edukacji można wejść z psem asystującym.

Nie istnieje rozkład pomieszczeń budynku dostępny w sposób dotykowy i głosowy, nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, ani urządzeń do obsługi osób słabosłyszących. W tych przypadkach alternatywą jest osobista pomoc pracownika Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji wyznaczonego do wykonywania zadań związanych z zapewnieniem dostępności.

Dostępność tłumacza języka migowego

Malborskie Centrum Kultury i Edukacji na dzień sporządzenia niniejszego oświadczenia nie zapewnia osobom niesłyszącym i słabosłyszącym możliwości komunikowania się za pomocą języka migowego.

Link do deklaracji dostępności aplikacji mobilnej

Malborskie Centrum Kultury i Edukacji nie posiada aplikacji mobilnej.

Możliwość powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej

Powyższe kwestie zostały opisane w sekcji „Informacje zwrotne i dane kontaktowe”.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

Dane kontaktowe oraz sposoby zgłaszania spraw do Rzecznika Praw Obywatelskich znajdują się na stronie internetowej: https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich

Skip to content