Aktualności

Historia

Statut

Kalendarz

Edukacja

Imprezy

Konkursy

Projekty

Regulaminy

Usługi

Foto

Archiwum

Kontakt

 

 

 

    DZIĘKI FINANSOWEMU WSPARCIU NCK MALBORSKIE CENTRUM KULTURY I EDUKACJI
SPORZĄDZI DIAGNOZĘ KULTURY DLA MIASTA

Mamy przyjemność poinformować, że Malborskie Centrum Kultury i Edukacji po raz kolejny zostało beneficjentem programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne, ogłoszonego przez Narodowe Centrum Kultury. Projekt MCKiE uzyskał wysoką, 23. lokatę wśród 145 złożonych wniosków. W sumie dofinansowano 50 przedsięwzięć.

Realizacja działań w ramach DK+ jest dwuetapowa. W pierwszym etapie, którego dotyczą prowadzone teraz działania, Malborskie Centrum Kultury i Edukacji skupi się na przeprowadzeniu badań lokalnej społeczności, których wynikiem będzie opracowanie diagnozy kultury dla miasta Malborka. Mamy nadzieję, że ten dokument w przyszłości mógłby stać się pierwszym krokiem do opracowania strategii rozwoju kultury w Malborku. Obecnie pracujemy nad wyborem odpowiednich metod badania, adekwatnych do posiadanych zasobów kadrowych i czasu. W tym zakresie współpracujemy z dr Krzysztofem Stachurą z Uniwersytetu Gdańskiego, pracownikiem Pomorskiego Centrum Badań nad Kulturą. We wszystkich działaniach związanych z realizacją projektu w ramach programu DK+ wspiera nas także animator wskazany przez NCK, swoisty „opiekun beneficjenta”, p. Katarzyna Bednarek.

W ramach pierwszej części zadania przeprowadzone zostaną także warsztaty, w których udział wezmą osoby zaangażowane w realizację projektu.

Zgodnie z harmonogramem projektu, w maju br., po opracowaniu diagnozy, ogłoszony zostanie konkurs dla mieszkańców Malborka, grup nieformalnych, osób fizycznych, organizacji pozarządowych, na realizację przedsięwzięć w partnerstwie z Malborskim Centrum Kultury i Edukacji. Rozstrzygniecie konkursu, stanowiące jednocześnie zamknięcie pierwszego etapu projektu, zaplanowano na koniec czerwca br. Na wszystkie wymienione wyżej działania przeznaczona zostanie kwota 8 000 zł. Z kolei realizacja wybranych pomysłów mieszkańców Malborka i ewaluacja całego projektu stanowić będą drugi etap realizacji projektu, na który przeznaczone będzie dodatkowe dofinansowanie w kwocie 22 000 zł.

Przypomnijmy, że Malborskie Centrum Kultury i Edukacji brało udział w jednej z pierwszych edycji programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne - w 2013 roku. Wtedy z pieniędzy przyznanych przez Narodowe Centrum Kultury oraz w partnerstwie z MCKiE zrealizowanych zostało 6 inicjatyw oddolnych:

http://nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/dom-kultury/realizacje/malborskie-centrum-kultury-

Dodatkową, bardzo ważną korzyścią związaną z realizacją projektu, było pozyskanie nowych partnerów wśród lokalnej społeczności i odkrycie potencjału kulturotwórczego mieszkańców, którzy często wcześniej pozostawiali swoje pomysły w „szufladach”. Na podobny efekt liczymy także tym razem.

Program Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne został przygotowany w ramach współpracy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Centrum Kultury z ekspertami i przedstawicielami Obywateli Kultury (§14 Paktu dla Kultury - Rząd zobowiązuje się w 2011 roku uruchomić realizację wieloletniego programu „Kultura+”, który umożliwi tworzenie nowoczesnej infrastruktury bibliotek, mediatek oraz ośrodków aktywności kulturalnej i obywatelskiej w gminach)

Program skierowany jest do domów kultury, które gotowe są prowadzić nowatorskie działania animacyjne projektowane w oparciu  o przeprowadzoną wcześniej diagnozę i poddane ewaluacji, a ukierunkowane na bezpośrednią  i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej.

Celem programu jest poszerzenie dostępu do kultury, stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi współpracy, komunikacji, pobudzenie aktywności obywatelskiej w przestrzeni kultury, wykreowanie warunków sprzyjających nowoczesnej edukacji kulturalnej i artystycznej. Główny nacisk programu położony jest na nawiązywanie przez dom kultury stałych relacji  z mieszkańcami miejscowości, na terenie których działa.  Odkrywanie talentów i wzmacnianie potencjału społecznego ma owocować stworzeniem wspólnych projektów na rzecz społeczności lokalnych  i przestrzeni publicznej.

 

              

 

 

                                                

(c) Copyright 2012, MCKiE                                                                     projekt i administracja MCKiE

  stat4u